Çerez Örnek
canlı destek

Ürün Yaşam Döngüsü

 

Ürün Yaşam döngüsü (PLM), bir ürüne ait tüm mühendislik, imalat ve bakımına yönelik bilgileri, dijital ortamda saklayıp, kontrol edip, farklı profildeki kullanıcıların hizmetine sunan bir platformdur. Bir ürünün fikir aşamasından başlayarak tasarlanması, kullanılması ve ömrünü tamamlayıp, yeniden dönüşümüne kadar tüm süreçlerin yönetilmesini ifade etmektedir.

Günümüz işletmeleri devamlı inovasyonlar, global işbirlikleri ve karmaşık risk yönetimlerinden doğan çeşitli zorluklarla yüzleşmektedir. Değer zincirinde ürün ve süreç verileri formunda olan düşünsel kazançlar herkes tarafından erişilebilir olmak zorundadır. Bu sorunların üzerine gidilirse, PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) son yıllarda insanları, süreçleri, iş sistemlerini ve ürünün tüm yaşam döngüsünü birleştiren bir iş anlayışı olarak önerilmektedir. Ürün geliştirme, disiplinler arası işbirliği gerektiren ve takım çalışmasına dayanan karmaşık bir etkinliktir.

PLM ise, firmaların ürünleri ve/veya hizmetleri hakkındaki bilgi, süreç ve kararlarını “ürünün ve/veya hizmetin fikir ve hayal aşamasından tüketiciye ulaştırma sürecine kadar veya arzını yürürlükten kaldırana kadar” tüm yaşam döngüsü süresince ve küresel ürün ağı çapında yönetmeleridir. PLM ile ürüne ait tüm bilgiler merkezileştirilebilmekte, bilginin yeniden kullanımı optimize edilebilmekte, daha iyi iletişim ile tüm paydaş ekiplerin kesintisiz işbirliği yaparak yaratıcılıkları artırılabilmekte, yerel ve uluslararası mevzuatlara uyumluluk sağlanabilmekte ve en önemlisi pahalı ve hatalara yol açan gereksiz bilgi yığınları ortadan kaldırılabilmektedir (Kiper, 2012).
PLM, günümüzün rekabetçi, talepkâr ve ekonomik olarak zorlayıcı dünyasında bütünleşik ürün tasarımı ve gelişimi işbirliği içinde ürün geliştiren birçok birey, grup, organizasyon ve hatta toplumun girdilerine bağımlı karmaşık bir süreçtir. Modern ürünlerin multiteknolojik doğası sebebiyle tasarım süreci, farklı disiplinlerden uzmanların sürece dahil olmasına ihtiyaç duymaktadır. Kararları ürün yaşam döngüsünün akışını etkilediğinden, ürünün tasarımında yer alan uzmanlar için döngüde kapsamlı bilgi birikimi kritik bir rol oynamaktadır (Querishi, vd., 2014).

SANAL ÜRÜN GELİŞTİRME MERKEZİ

Küresel pazar ekonomisinde rekabet edebilmek için, üretimden eğitime birçok alanda öncü olmak gerekir. Öncü olabilmek için de teknolojiyi geliştirmek, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak zorunludur. Gelecekte teknolojik gelişmeleri anlayabilen, teknolojiyi kullanan ve geliştirebilen gençler başarılı olabilecektir. Bu, ancak öğrencilerimize araştırma geliştirme (Ar-Ge) ve ürün geliştirme (Ür-Ge) çalışmalarındaki süreci, bu süreçte kullanılan teknikleri, yazılımları öğreterek ve bunlar arasındaki ilişkileri kavratarak gerçekleştirilebilir. Ege Üniversitesinin görevi; sektörlerin beklentilerini karşılayacak, analitik düşünebilen ve Ar-Ge uygulamalarına hızlı adapte olan gençleri eğiterek topluma kazandırmaktır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ