canlı destek

Programın Amacı

 

ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PLM)  YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ AMACI:

 

  1. yüzyıl içinde meydana gelen gerek teknoloji tabanlı gerekse yönetimsel yaklaşımlar temelli gelişmeler sonucunda bugün kuruluşlar, her alanda kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanabilme yollarını araştırmaktadır. Kuruluşların rekabetçi avantaj kazanabilmeleri açısından pazarı, rakip ürünleri ve en önemlisi tüketici istek ve ihtiyaçlarını sürekli takip etmeleri gerekmektedir. Bunların yanı sıra ürünlerini de fikir aşamasından başlayarak ürünün yaşam döngüsünün sona ermesi / geri dönüşümüne kadar olan her aşamada doğru bir şekilde yönetmeleri beklenmektedir. Ağırlaşan küresel rekabet koşullarında pazar yapısını ve eğilimlerini takip ederek ürünlerini yenilikçi bir yaklaşımla yönetebilen kuruluşlar rekabet avantajı elde ederek başarıya ulaşabilmektedir.

Tüm bu gelişmeler yeni bir yaklaşımın ortaya çıkmasına ve bu yaklaşım çerçevesinde pek çok disiplinin bir araya gelmesine neden olmuştur. Ürün yaşam döngüsü yönetimi olarak tanımlanan yaklaşım İngilizce yazımının ilk harflerinden oluşan (Product Lifecycle Management – PLM) şeklindeki kısaltma ile gösterilmektedir. Türkçe literatürde farklı kullanımları olan kavram, bir ürünün fikir aşamasından başlayarak son aşama olan ürünün yaşam döngüsünün sona ermesi / geri dönüşümüne kadar olan sürecin farklı disiplinlerin ortak yaklaşımlarıyla yönetilmesi olarak tanımlanabilir. Yaşanan gelişmeler sonucunda teknoloji ve teknoloji bazlı sistemler yaşamın her aşamasına girdiği gibi farklı süreçleri kapsayan ürün yaşam döngüsü sürecinin de ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu sürecin her aşamasının dijital ortamlarda takip edilmesi ve tasarım aşamasından itibaren verilerin oluşturulması ve bu verilerden elde edilen bilgilere hızla ulaşılması büyük önem taşımaktadır. Gerek kavramsal yapısı gerekse uygulama kapsamı göz önünde bulundurulduğunda ürün yaşam döngüsü kavramının sosyal bilimlerden fen ve mühendislik bilimlerine kadar farklı disiplinlerin ortak çalışmaları ile doğru yönetilebilecek bir yapıya sahip olduğu görülmektedir.

Tüm bunlar kapsamında kuruluşlarda başarılı bir ürün yaşam döngüsü yönetim yapısının oluşturulması ve bu anlamda disiplinler arası çalışabilecek, tasarımdan itibaren yenilikçi bakış açısı ile süreci ele alabilecek, oluşabilecek riskler karşısında çözüm alternatifleri üretebilecek ve tüm bu süreç içerisinde elde ettiği akademik bilgisini doğru kullanabilecek konunun uzmanı bireylerin yetiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Ege Üniversitesi bu anlamda bir ilki gerçekleştirerek 2015 yılı içinde Türkiye’de bir Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi kurmuştur. Ege Üniversitesi, bu merkezin ardından 2016 yılında  açılması Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen  tezli ve tezsiz ikinci öğretim yüksek programları ile de bu alanda ihtiyaç duyulan disiplinler arası yaklaşıma sahip ve konusunda yetişmiş nitelikli insan kaynağını pazara kazandırmayı hedeflemektedir.

Daha önce de belirtildiği gibi küresel bağlamda ağırlaşan rekabet koşulları altında kuruluşların varlıklarını devam ettirebilmeleri açısından oldukça önemli bir konu haline gelen ürün yaşan döngüsünün doğru bir şekilde yönetimi için Türkiye’de bulunan kuruluşlarda ve buralarda çalışan / çalışacak bireylerde bu konuya yönelik bir farkındalığın yaratılması gerekmektedir.

Sunulan  tezli / tezsiz programlar çerçevesinde farklı alanlardan gelen bireylere yine farklı disiplinlerden teorik alt yapının uygulamalarla desteklendiği dersler verilerek oldukça spesifik özelliklere sahip bu alanda temel oluşturulması amaçlanmaktadır.

Teklif edilen Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı; Mühendislik, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler, Su Ürünleri, Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerinin, ürün yaşam döngüsü yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyen mezunlarına farklı disiplinleri kapsayacak şekilde akademik bir alt yapı ve bakış açısı kazandırmaktır. Programın temel hedefi, farklı disiplinleri bünyesinde toplayarak ürün yaşam döngüsü yönetimi alanında uzman kişilerin yetiştirilmesidir. Yurtdışında örnekleri yer alan ve başlık olarak spesifik, içerik olarak oldukça geniş bir alana yönelik programdan mezun olacak bireylerin, mikro boyutta kuruluşlara makro boyutta ise ülkemize önemli avantajlar sağlayacağı düşünülmektedir. Bununla beraber bireyler sosyal bilimlerden fen ve mühendislik bilimlerine kadar pek çok farklı alandan öğretim üyeleri ile bir araya gelme olanağı bulacak ve bu da çok daha geniş bir bakış açısı kazanmalarını sağlayacaktır.

İkinci öğretim tezsiz program ile potansiyel hedef kitlede yer alan, aynı zamanda çeşitli kurumlarda çalışan bireylerin de bu programdan yararlanması hedeflenmiştir. Programın tezsiz olarak kurgulanmasıyla,  akademik çalışmaya devam etmeyi planlamayan bireyler için,  bir dönem fazla alacağı dersler ve dönem projesiyle önemli bir fırsat yaratılacağı düşünülmektedir.

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Yüksek Lisans Programlarında verilecek olan Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi, Sanal Ürün Geliştirme Prensipleri, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim gibi derslerle farklı disiplinlerden gelen bireylerde ürün yaşam döngüsü bağlamına yönelik farklı alanlarda temelin oluşturulması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, seçmeli dersler, uygulamaya yönelik proje ve etkinliklerle uzmanlaşma olanağı sağlanmaya çalışılacaktır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ